Óvodánkról

ÓVODÁNKRÓL

Intézményünk a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda, mely 2007. szeptember 30-án nyitotta meg kapuit.

10 csoportban fogadjuk a gyermekeket, amelyek közül egy szlovák és egy német nemzetiségi hagyományokat ápoló csoport.

Mint minden magyarországi óvodára, a mi intézményünkre is jellemző, hogy a köznevelési rendszerben szakmailag önálló nevelési tevékenységet folytatunk. A családi nevelést egészítjük ki a gyermek 3 éves korától az iskolába lépésig. A játékot - mint az óvodás korosztály alapvető tevékenységét - kiemelten fontosnak tartjuk. Az egész napirendet átszövi, hiszen ebben az életkorban a személyiségfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Nagy szerepet szánunk a spontán szerzett ismeretek megszerzésének, ezért gyermekek érdeklődésére és kíváncsiságára támaszkodva tervezzük meg az óvodai életet. Így a gyermeki tanulás saját élményű tapasztalatszerzés és mintakövetés formájában az egész nap folyamán adódó helyzetekben valósulhat meg. Ez természetes módon növeli a játék és a játékos tevékenységek jelentőségét.

Helyi óvodai programunkat Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programja alapján készítettük el, mivel nevelőtestületünk ezzel a programmal tudott a legjobban azonosulni - figyelembe véve a környezeti adottságokat, személyi, tárgyi feltételeket. E program lehetőséget nyújt a magyar és benne a csömöri hagyományok megőrzésére, továbbadására már az óvodás korosztály körében is. (Bővebb információt a Programunkról címszó alatt olvashat!)

Játékeszközeinket - fenntartói segítséggel és alapítványi hozzájárulással - évről évre fejlesztjük, gyarapítjuk. A csoportszobákat a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően rendezik be az óvodapedagógusok.

Az udvari játékhoz különálló játszóterületet alakítottunk ki, ami megfelelő a nyugodt, biztonságos játéktevékenységhez.

Gondozzuk, ápoljuk, óvjuk és neveljük a gyermekeket.

Az óvodánkba járó gyermekeket meglátogatjuk a családjukban annak érdekében, hogy megkönnyítsük az új környezetbe való beilleszkedést, illetve segítséget adhassunk a családoknak esetleges nevelési problémáikban.

  

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

KÜLDETÉSÜNK

Teljes személyiségünkkel azonosulunk a program alapelvével, kiindulási pontjaival, céljaival! Csak akkor vagyunk programunk megvalósítója, ha hittel cselekszünk, s benne teljes értékű tagként dolgozunk.

Mindenekelőtt megteremtjük a gyermekek boldog és biztonságos környezetét, mely harmonikusan szép és gondozott. Az ápoltság és a megkomponált környezet nemcsak a külvilágnak szól, hanem kifejezi belső igényességünket is.

Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkozunk a szülőkkel. Személyes, meghitt kapcsolatot építünk ki velük. Azon dolgozunk, hogy a szülőknek minél többet mondjunk el gyermekükről.

Nevelésfilozófiánkat érvényesítjük: tudunk nevetni, felfedezni, csodálkozni! Ha mi képesek vagyunk erre, akkor képesek leszünk arra is, hogy a gyermekek személyiségét a humor, felfedezés és a művészet élményével gazdagítsuk.

A gyermekek a mi szeretetünkre, törődésünkre, megértésünkre és hiteles kommunikációnkra vágynak, amit mindenekfelett biztosítunk számukra. Amit nekünk a program kötelességként megszab, azt a gyermekeknek élményként, játékként közvetítjük. Ha erre gondolunk a nevelési folyamatban, akkor a gyermekeket eljuttatjuk az értékekkel való azonosulásig. Hirdetjük, cselekedjük a „Csak tiszta forrásból” elvet. Tudjuk, hogy a gyermekek ezen keresztül tanulják meg hazájukat szeretni, nemzeti értékeiket tisztelni!

 

JÖVŐKÉPÜNK

Olyan intézményben szeretnénk dolgozni, ahol:

 • továbbra is gyermekközpontú, a gyermekeket szerető, tisztelő, érdekeiket messzemenően figyelembe vevő minden dolgozó;
 • lehetőség nyílik arra, hogy a szakképzett pedagógusok tudásukat, tapasztalataikat bővíthetik továbbképzések elvégzésével;
 • az ambiciózus, kreatív, céltudatos vezetés még inkább elősegíti a korrekt kollegiális, egymás megbecsülésén alapuló munkakapcsolatot;
 • az információáramlás tisztasága és gyorsasága, illetve a kommunikációs csatornák nyitottsága, valamint a pontos, becsületes munkavégzés a megfelelő minőségi munkát támogatja;
 • az új óvoda megépítésével és a meglévő korszerűsítésével megteremthetjük az optimális, a gyermekek érdekeit szolgáló, balesetmentességet biztosító tárgyi feltételeket;
 • mindenki magáénak érzi a helyi nevelési programot, és programunk hozzájárul a magas szakmai színvonal megvalósításához;
 • az erkölcsi-szociális, az intellektuális és az esztétikai nevelés segíti a gyermeki személyiség optimális fejlődését;
 • a bátorító nevelés elveinek érvényesülésével a gyermekek magukévá teszik a felnőttek által közvetített értékeket;
 • a hagyományok ápolása színesíti az óvodai nevelőmunkát, a gyermekek nevelésébe értékeket épít,
 • a közvetlen és közvetett partnerekkel még szorosabb kapcsolatot tudunk kialakítani, és igényeiknek meg tudunk felelni;
 • a minőségbiztosítás rendszere kiépül és működik, és garanciája lesz a fent leírt feladatok és célok megvalósításának

 

VEZETŐI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Az óvodavezetés legfőbb feladatának a minőség iránti elkötelezettséget tartja. Kiemelt célunk az elégedettség biztosítása. Valamennyi munkatársunkban tudatosítjuk a közoktatásra vonatkozó jogszabályokat, a törvénybe foglalt jogokat és kötelességeket, a szakmai elvárások fontosságát.
A minőségi célok meghatározásának alapja a partnerek elvárása és elégedettsége. Biztosítjuk a szükséges erőforrásokat, és rendszeresen tartunk vizsgálatokat a célok megvalósítása érdekében.
A vezetés és a nevelőtestület a szervezet céljait lebontja az óvodapedagógusokra, a nevelőmunkát segítő dolgozókra és az egyéb dolgozókra, hogy valamennyien hozzájárulhassanak a célok eléréséhez. A nevelőtestületet bevonjuk a főbb célok meghatározásába és a döntéshozásba.
Segítjük a munkatársak képzését, önképzését, támogatjuk az innovációs folyamatokat, biztosítjuk a hatékony csoportmunka feltételeit, mérjük a munkatársak elégedettségét, elismerjük a hatékony, eredményes munkavégzést.
Mindezek eszközeként működtetjük az intézmény által kidolgozott partnerközpontú minőségirányítási rendszert, melynek alapdokumentuma az intézményi minőségirányítási program.

 

ÓVODÁNK DOLGOZÓI KÖZÖSSÉGE

ÓVODÁNK VEZETŐSÉGE

Böde Julianna

igazgató

Pásztor Ferencné

igazgatóhelyettes

Dr. Kovács Zoltánné

igazgatóhelyettes

Bencsikné Bodzási Krisztina

munkaközösség-vezető

Dr. Kovács Zoltánné

Belső Önértékelési Csoport vezetője

 

Bollog Jánosné

óvodatitkár

 

Csoport neve

Óvodapedagógusok

Dajka

Százszorszép

Dr. Kovács Zoltánné
Vas Annamária

Hanzl Ildikó

Pitypang
(szlovák nemzetiségi csoport)

Balázs Mihai Zoltánné

Lefántiné Sárvári Éva

Búzavirág

Bencsikné Bodzási Krisztina

Rónyainé Nagy Beatrix

Sztancsik Mária

Tulipán
(német nemzetiségi csoport)

Fervágnerné Sándor Andrea
Vravuska Zsófia

Kiss Kornél Attiláné

Pipacs

Regősné Mikita Tímea
Szigetiné Mikita Anett

Horváth Ferencné

Boglárka

Baksayné Bénesi Orsolya

Horváthné Egri Szilvia

Napraforgó

Pásztor Ferencné

Dobosné Farkas Zita

Margaréta

Gebeiné Szécsi Katalin
Pintérné Raucsik Renáta

Dudás Lászlóné

Hóvirág

Felsőová Beáta

Borbély Veronika

Nárcisz

Bereczki Márta
Fodor Mária

Vezsenyiné Tóth Ildikó

 

AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI MUNKATÁRSAI

Név

Munkakör

Fodor Mária

gyógytestnevelő és alapozó terápiás szakember

Maléth Gizella

fejlesztő pedagógus

 Bencsikné Bodzási Krisztina

tehetséggondozás

Kulich Mihályné

pedagógiai asszisztens

Nagy Adrienn

pedagógiai asszisztens

 Németh Erika

pedagógiai asszisztens

Miklósné Kovács Mariann

pedagógiai asszisztens

Sajtos Józsefné

pedagógiai asszisztens

Szathmáry Zsolt

fűtő-kertész

Szőke Gabriella

pedagógiai asszisztens

Tömösközi Anikó

konyhai dolgozó

Oláh Irén

konyhai kisegítő, takarító

Szarka Lajosné

takarító

Sisán Mónika Emese

pedagógiai asszisztens


Az óvoda minden egyes dolgozójának kiemelt feladata a gyermekek mindenek felett álló érdekeit szolgálni, a meghitt, családias légkört biztosítani, valamint a művészeti nevelés tágas eszköztárával pozitív élményeket nyújtani óvodásaink számára.

Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda

Cím: 2141 Csömör, Laki u. 3.
Telefon: +36 (28) 543 940
Nyitvatartás: hétköznap 6:00-18:00 óra között

Email cím: keknefelejcsovoda@csomor.hu